Τίτλος: SAFEguard of Critical heAlth infrastructure

 

Αριθμός Σύμβασης: 787002

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2021

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website  Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon