Τίτλος: Security of Air Transport Infrastructure of Europe

 

Αριθμός Σύμβασης: 832969

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2019 – 30 Απριλίου 2021

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon