Τίτλος: Safe and Rapid Evacuation Facilitated by UAV Swarms

 

Αριθμός Σύμβασης: DG ECHO/H2020/783299

 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2019

 

Σύνδεσμοι:  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG ECHO/H2020/783299

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon