Τίτλος: A Radical Model of Resilience for Young Minds

 

Αριθμός Σύμβασης: ISFP-2017-AG-RAD/823683

 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website Twitter Facebook

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISFP-2017-AG-RAD/823683

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon