Τίτλος: Public Resilience using TEchnology to Counter Terrorism

 

Αριθμός Σύμβασης: ISFP-2017-AG-PROTECT/815356

 

Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  Website LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon