Τίτλος: ICT Enabled Public Services for Migration

 

Αριθμός Σύμβασης: 822380

 

Διάρκεια: 1 Νοέμβριος 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website  Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon