Τίτλος: Sniffer for concealed people discovery

 

Αριθμός Σύμβασης: 313110

 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2016

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon