Τίτλος: Coordination action on Risks, Evolution of threatS and context assessment by an Enlarged Network for r&D rOadmap

 

Αριθμός Σύμβασης: 218026

 

Διάρκεια: 1 Ιουλίου 2009 – 30 Ιουνίου 2011

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon