Τίτλος: Satellite system for Public SafEty & sEcurity Domains

 

Αριθμός Σύμβασης: European Space Agency (ESA) ARTES

 

Ολοκλήρωση: 22 Δεκεμβρίου 2011

 

Σύνδεσμοι:  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "European Space Agency (ESA) ARTES"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon