Τίτλος: Confrontation of CBRN-Terrorism Threats

 

Αριθμός Σύμβασης: DG HOME/ISFP-2018-AG-CT/861789

 

Διάρκεια: 1 Οκτώβριου 2019 – 31 Mαρτίου 2022

 

Links:  Website LinkedIn Twitter  YouTube

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG HOME/ISFP-2018-AG-CT/861789

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon