Τίτλος: Security of Explosives pan-European Specialists Network

 

Αριθμός Σύμβασης: 786805

 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2018 – 31 Mαϊου 2023

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon