Τίτλος: PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport

 

Αριθμός Σύμβασης: 833444

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2019 – 31 Ιουλίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon