Τίτλος: Innovation activity to develop technologies to enable a pan-European interoperable broadband mobile system for PPDR, validated by sustainable testing facilities

 

Αριθμός Σύμβασης: 786912

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2018 – 30 Ιουνίου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon