Τίτλος: Fighting Crime and TerroRism with an IoT-enabled Autonomous Platform based on an Ecosystem of Advanced IntelligEnce, Operations, and InveStigation Technologies

 

Αριθμός Σύμβασης: 833464

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Αυγούστου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon