Τίτλος: Enhanced Neutralisation of explosive Threats Reaching Across the Plot

 

Αριθμός Σύμβασης: 740560

 

Διάρκεια: 1 Μήνας Μαϊου 2017 – 31 Οκτωβρίου 2020

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon