Τίτλος: The emerging role of new social media in enhancing public security

 

Αριθμός Σύμβασης: 700281

 

Διάρκεια: 1 Ιουλίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2018

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter 

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon