Τίτλος: Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS

 

Αριθμός Σύμβασης: 786894

 

Διάρκεια: 1 Μαϊου 2018 – 30 Απριλίου 2021

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn Twitter  YouTube

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon