Τίτλος: Understand the Impact of Novel Technologies, Social Media, and Perceptions in Countries Abroad on Migration Flows and the Security of the EU & Provide Validated Counter Approaches, Tools and Practices

 

Αριθμός Σύμβασης: 833870

 

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Αυγούστου 2022

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website Twitter  Facebook

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon