Τίτλος: BOrdDErGuArd - Proactive Enhancement of Human Performance in Border Control

 

Αριθμός Σύμβασης: 653676

 

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2015 – 31 Οκτωβρίου 2018

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website ESBF LinkedIn

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon