Τίτλος: Population Alerting: Linking Emergencies, Resilience and Training

 

Αριθμός Σύμβασης: 608030

 

Διάρκεια: 1 Απριλίου 2014 - 31 Μαρτίου 2016

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS 

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζων 2020"

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon