Το KEMEΑ έχει αναπτύξει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) στα πλαίσια των κοινών τους δράσεων για την προαγωγή της Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη σε όλα τα επίπεδα. Βασικός σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να θεσμοθετηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και δομές, οι οποίες θα επιτρέψουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεταφορά εμπειρίας και την διοργάνωση κοινών δράσεων και προγραμμάτων μεταξύ του ΚΕΜΕΑ, και του EUC σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων περιλαμβάνει την προώθηση και υποστήριξη ενεργειών σχετικές με την Ασφάλεια και Προστασία του Πολίτη στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αναλυτικότερα, τόσο το ΚΕΜΕΑ όσο και το EUC προτίθενται να παρέχουν εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας αναφορικά με:

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

• Συγγραφή και υποβολή προτάσεων ευρωπαϊκών έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων

• Υλοποίηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων

• Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και προστασίας

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ασφάλειας

• Σύσταση κοινών επιτροπών ή ομάδων εργασίας

• Ενίσχυση πόρων και υποδομών

• Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού για καθορισμένο χρονικό διάστημα και αντικείμενο

Πιο συγκεκριμένα αυτή η συνεργασία μπορεί να αφορά τα παρακάτω θέματα:

• Προστασία κρίσιμων υποδομών και ιδιαίτερα εκείνων που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών (Κ.Ο. 114/2008)

• Εκτίμηση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων και συστημάτων φυσικής ασφάλειας

• Προστασία από φυσικές καταστροφές

• Διαχείριση ασφάλειας μεγάλων διοργανώσεων

• Διαχείριση κρίσεων με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών και συστημάτων

Για να υλοποιηθεί ο σκοπός της συνεργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσταση Επιστημονικής Ομάδας, η οποία θα καθορίζει σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο της συνεργασίας, θα ενισχύει την καλή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, θα προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας καθώς και θα συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες στις κοινές δράσεις.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο www.euc.ac.cy

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon