Το ΚΕΜΕΑ εταίρος του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου (CEPOL).

Από την 1η Ιουνίου 2016 το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας είναι εταίρος του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με σκοπό το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ειδικών εκπαιδεύσεων για τα στελέχη των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου.

Ειδικότερα, η συνεργασία του ΚΕΜΕΑ με τη CEPOL στοχεύει στη δημιουργία και στην περαιτέρω ανάπτυξη μαθησιακών ευκαιριών για το προσωπικό των Αρχών Επιβολής του Νόμου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, την ετοιμότητα των κοινών μη στρατιωτικών αποστολών της Ε.Ε., καθώς και την προετοιμασία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηγεσίας και γλωσσομάθειας, με έμφαση πάντα στο σεβασμό και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

H CEPOL είναι Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η οποία προωθεί την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου, μέσω της εκπαίδευσης.

Όραμα της CEPOLείναι να γίνει ένας παγκόσμιας κλάσης, κόμβος και οδηγός αλλαγών των συστημάτων εκπαίδευσης των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου. Να συνεισφέρει σε θέματα ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ασφάλειας, φέρνοντας κοντά Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου, μοιραζόμενες καλές πρακτικές, γνώσεις και τεχνογνωσία.

Τη φιλοσοφία της CEPOL, χαρακτηρίζει το τρίπτυχο:

* Εκπαίδευση

* Καινοτομία

* Παρακίνηση

Ενώ, βασικές αξίες της είναι:

* Η επαγγελματική αριστεία

* Η καινοτομία

* Η ποιότητα

* Η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης

* Ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

H CEPOL αναπτύσσει, υλοποιεί και συντονίζει την εκπαίδευση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου. Φέρνει κοντά Ευρωπαϊκούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ευρωπαϊκούς Φορείς, Διεθνείς Οργανισμούς και Τρίτες Χώρες, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει με συλλογικό τρόπο τις σοβαρότερες απειλές στην ασφάλεια εντός του κοινού Ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Το αντικείμενο εκπαιδεύσεων της στρέφεται κυρίως, γύρω από τις προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας, για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει καινοτόμες και προηγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με την ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της CEPOL περιλαμβάνουν σεμινάρια, συνέδρια, δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης (διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, ηλεκτρονικές ενότητες μάθησης και διαδικτυακά σεμινάρια), πρόγραμμα ανταλλαγής, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα έρευνας και επιστήμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη CEPOL, πατήστε εδώ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon