LOGO

Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού

 

Τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό λαμβάνει κρίσιμες διαστάσεις. Οι ιδεολογίες που αποτελούν έμπνευση για τις εξτρεμιστικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως συνεχώς διευρύνονται περιλαμβάνοντας τον θρησκευτικά υποκινούμενο εξτρεμισμό και τις διάφορες μορφές της ιδεολογικής υποκίνησης στη βία (ακροαριστερές, αναρχικές, ακροδεξιές, εθνικιστικές και αποσχιστικές ιδεολογίες). Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών και μετεξελίξεων είναι οι τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές δράσεις να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να προβλεφθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις παραδοσιακές πρακτικές πρόληψης και καταστολής περιοριστικά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση αυτών των αναδυόμενων απειλών. Οι αδυναμίες αυτές καθιστούν πλέον πρόδηλη την ανάγκη αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτιών του προβλήματος, μέσω μίας διευρυμένης προσέγγισης που θα στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση, πρόληψη και παρέμβαση μιας ευρείας ομάδας δρώντων, καθώς και της ίδιας της κοινωνίας. Στην εποχή των ασύμμετρων απειλών και κινδύνων για την ασφάλεια, την ελευθερία και την καθημερινή ζωή των πολιτών μας είναι ανάγκη η προσαρμογή μας σε μία σύγχρονη φιλοσοφία αστυνόμευσης- στηριζόμενης σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στην έγκαιρη αναγνώριση, στην εκτίμηση κινδύνων και στην πρόληψη, ως απάντηση στις καθημερινές αιτίες ανασφάλειας και πηγές απειλών και κινδύνων για τους πολίτες. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, η Ε.Ε. αποδίδει σημαντικό ρόλο στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής και κυρίως στους Φορείς Επιβολής του Νόμου, σχεδιάζοντας και χρηματοδοτώντας δράσεις για την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, τη δικτύωση και γενικότερα την ενδυνάμωση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ως φορέας έρευνας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την μελέτη και την αντιμετώπιση του φαινόμενου της Ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». Το Έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους, με ημερομηνία έναρξης την 1-7-2018 και λήξης την 15-9-2020.

Η Δράση « Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, στην ενδυνάμωση, και ευρύτερα στην ενίσχυση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση, την πρόληψη της βίαιης κλιμάκωσης, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η καταγραφή των αναγκών των Φορέων επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και την αξιολόγηση της απειλής και των κινδύνων από τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία, η προετοιμασία και η διενέργεια εργαστηρίων για το προσωπικό των Φορέων επιβολής του Νόμου, η δημιουργία ειδικού μεθοδολογικού πλαισίου για την εκτίμηση και την αξιολόγηση κινδύνου, η δημιουργία παιχνιδιού προσομοίωσης, η προετοιμασία ειδικών δεικτών αναγνώρισης, ερωτηματολογίων αναγνώρισης, καθώς και τεχνικών αποδελτίωσης, η προετοιμασία και η διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας και η προετοιμασία και η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης.

Website

 

 

 

 

 acritasX

ΑΚΡΙΤΑΣ

Προηγμένες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Κέντρου Συντονισμού Πληροφοριών για την Ασφάλεια των Συνόρων (ΑΚΡΙΤΑΣ)

 

Το πρόγραμμα ΑΚΡΙΤΑΣ στοχεύει στην δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και κοινού συστήματος διαχείρισης των συνόρων. Θα παρέχει ταχεία ανάπτυξη σε συνθήκες απομακρυσμένων περιοχών παρέχοντας πολύ-λειτουργικές ικανότητες επιτήρησης, «έξυπνα» προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες σε περιφερειακές και εθνικές αρχές.

Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα τεχνικά καινοτόμος και σπονδυλωτή λύση που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες της επιτήρησης των συνόρων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου η επεκτασιμότητα, η ευκολία μεταφοράς και χρήσης και η προσαρμοστικότητα θεωρούνται τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του συστήματος που προτείνεται. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αυτόνομο, πλήρως λειτουργικό κέντρο περιφερειακής διοίκησης και έλεγχου (RCC).

Η λύση ΑΚΡΙΤΑΣ έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει τις λειτουργίες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός περιφερειακού κινητού κέντρου διοίκησης και ελέγχου που παρέχει κοινή εικόνα της κατάστασης και εφαρμογών διαχείρισης συμβάντων σε πολλούς οργανισμούς. Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα να λειτουργεί τόσο στην ξηρά όσο και σε θαλάσσιες αποστολές, με βάση την ενσωμάτωση on-demand αισθητήρων (ηλεκτρο-οπτικοί αισθητήρες, ραντάρ, CBRN αισθητήρες, ακουστικοί, κ.λπ.) που θα λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα θα είναι πλήρως modular, θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της κινητικότητας (C&C’s, Μίνι-UAV) και της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων από υψηλής επιχειρησιακής αξίας περιοχές με τη χρήση state-of-the-art τεχνικών σύντηξης και την ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων.

Επίσης θα επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των δεδομένων από τα υπάρχοντα χερσαία και θαλάσσια συστήματα επιτήρησης και παρατήρησης της γης στο νέο προτεινόμενο σύστημα. Το έργο χρηματοδοτείται από την Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) και θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο του 2013.

Διάρκεια : Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24μήνες.

Website

 

logo

Fire Event Remote Management Information System (FERMIS)

Ο κύριος στόχος του Fire Event Remote Management Information System - FERMIS είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας ολοκληρωμένης λύσης για την έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη, πρόληψη, παρακολούθηση πυρκαγιών, αξιοποιώντας δίκτυα παρακολούθησης οχημάτων, εναέριους αισθητήρες μετρήσεων (ατμοσφαιρικών αερίων, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, κλπ.), γεοαναφερόμενη οπτική ανίχνευση, υψηλής ευκρίνειας ορθοφωτοχαρτών και επίγεια συστήματα ανάλυσης εικόνας και επεξεργασίας δεδομένων.

Το FERMIS έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς για την επόμενη γενιά εναέριων αισθητήρων και Επίγειων Δικτύων Ανάλυσης, παρέχοντας ένα πλήρες σύνολο εργαλείων βελτίωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΜΕΑ διευρύνοντας περαιτέρω τη χρήση τους, μετατρέποντας τα σε εναέριες "πλατφόρμες πολυ-αισθητήρων".

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό των αναγκών των τελικών χρηστών και των λειτουργικών απαιτήσεων, καθώς και την μετατροπή αυτών σε απαιτήσεις του συστήματος. Οι απαιτήσεις αυτές θα βασιστούν σε πραγματικά σενάρια και σε αναφορές πραγματικών περιστατικών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. Μεγάλες Πυρκαγιές στην Ελλάδα κατά τα έτη 2007, 2009, και 2012). Το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα παίξει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην ανάλυση των σεναρίων χρήσης και στην οργάνωση της πιλοτικής εφαρμογής και δοκιμής στην Ελλάδα. Σε μεταγενέστερο στάδιο του έργου το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα συμμετάσχει στις δοκιμές και στη φάση της αξιολόγησης του έργου, δίνοντας ανατροφοδότηση προς τα άλλα μέλη της κοινοπραξίας μέσω αυτής. Τέλος το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες που αφορούν τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Διάρκεια: Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 15 μήνες

Website

 

logoBiotaftotita

 

 

Ασφαλείς και Ανακλήσιμες Βιομετρικές Ταυτότητες για Χρήση σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης (ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)

 

Η ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ στοχεύει στη βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων συλλέγοντας πληροφορίες για το βιομετρικό προφίλ του χρήστη, ακόμη και εκείνες που δε συνδέονται άμεσα με επίπεδο ασφάλειας που καλύπτουν. Επί παραδείγματι, αναφορικά με την ηλεκτρονική ασφάλεια, εντός του πλαισίου του έργου έχει προβλεφθεί  να χρησιμοποιούνται βιομετρικά χαρακτηριστικά όπως τα χαρακτηριστικά του προσώπου ως ένα προαπαιτούμενο βιομετρικό χαρακτηριστικό για την ταυτοποίηση του χρήστη σε δικτυακούς τόπους. Η πλήρης αξιοποίηση των πολλαπλών βιομετρικών σημάτων ουσιαστικά θα επιταχύνει τη διαδικασία αναγνώρισης και επικύρωσης του χρήστη. Οι απειλές σε χώρους και δίκτυα μπορούν να δημιουργηθούν σε ελάχιστο χρόνο και μια πολιτική αυθεντικοποίησης του ατόμου με τη χρήση πολλαπλών σημάτων μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις. Το έργο χρηματοδοτείται από την Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)

Ρόλος του ΚΕΜΕΑ : Το ΚΕΜΕΑ έχει αναλάβει την καταγραφή των  απαιτήσεων των τελικών χρηστών και την εκπόνηση  των προδιαγραφών του  συστήματος.

Διάρκεια : Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 36μήνες.

Website

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon