Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ιδρύθηκε το 2000 και είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. και Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Iστοσελίδα : www.certh.gr

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon