Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 269 από 12/09/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του, ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αξιολόγηση της Δράσης, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα ή σε φορέα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και σε ειδικούς αξιολογητές με πιστοποιημένη ενασχόληση στον τομέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα της Δράσης ολοκληρώνεται στις 01.04.2018 .

Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται σε δύο (2) φάσεις με βάση τη χρονική παράμετρο:

1. Φάση ΚΑΤΑ (ongoing): ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση από συμμετέχοντες και εκπροσώπους των Ομάδων Στόχου . Σκοπός αυτής της φάσης είναι να διαπιστωθεί η εξέλιξη της δράσης, έτσι ώστε να είναι εφικτές οι βελτιώσεις μέχρι το τέλος της.

2. Φάση ΜΕΤΑ: Μετά το τέλος της δράσης: συνολική εξωτερική αξιολόγηση  μέσω ερωτηματολογίων (ποιοτικών και ποσοτικών)

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για το σύνολο των υπό αξιολόγηση αντικειμένων είναι:

• Συνεντεύξεις: ποιοτικά δεδομένα.
• Αυτοαξιολογήσεις: ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.
• Ετεροαξιολογήσεις: ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.
• Ερωτηματολόγια στα οποία αναπτύσσονται ελεύθερα απόψεις: ποιοτικά δεδομένα.
• Έλεγχος διοικητικών κυρίως υπηρεσιών: ποιοτικά δεδομένα.
• Έλεγχος ανταπόκρισης/συμβατότηταςμεταξύ των συμβατικών δεσμεύσεων και των υλοποιηθεισών υποχρεώσεων: ποιοτικά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται σε 2 διαφορετικές πόλεις ανά την Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και ότι προβλέπονται επιτόπιες αξιολογήσεις σε όλες τις πόλεις. Οι τελευταίες μπορούν να υλοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου στους χώρους διεξαγωγής των προγραμμάτων, είτε από επιλεγμένους εκπαιδευτές, που θα έχουν καταρτιστεί προηγουμένως από τον ανάδοχο για τον σκοπό αυτό.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης, έως και 01.04.2018, καταληκτική ημερομηνία της δράσης.

Ελάχιστα υποχρεωτικά παραδοτέα από πλευράς αναδόχου

• Το σύνολο των ερωτηματολογίων που θα συμπληρωθούν από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Ειδικότερα, στην περίπτωση συλλογής δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Αναθέτουσα Αρχή, ως ενδιάμεσα παραδοτέα, σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης και οποτεδήποτε ζητηθούν, υπό τύπον ανοικτών δεδομένων (opendata), τόσο στην αναλυτική όσο και στη συνθετική (κατόπιν της επεξεργασίας τους) εκδοχή τους.
• Οι ενδιάμεσες και οι τελικές εκθέσεις αξιολόγησης, ανά αξιολογούμενο αντικείμενο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, διά της επιστημονικής της ομάδας, θα δύναται να διατυπώνει υποδείξεις προς τον ανάδοχο σε συνέχεια της υποβολής των κατά περίπτωση ενδιάμεσων αξιολογήσεων, ως προς τη δομή και τους επιδιωκόμενους στόχους. Τις υποδείξεις αυτές ο ανάδοχος θα δύναται να τις ακολουθήσει, εν μέρει ή εν όλω, κατά την επιστημονική κρίση του, έπειτα από ειδική γραπτή αιτιολόγηση.
• Η τελική συνθετική Έκθεση Αξιολόγησης της Δράσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτή θα διαπιστώνεται από την πληρότητα της τεχνικής πρότασης και από την προηγούμενη συναφή εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου, σε συνδυασμό με το ύψος της οικονομικής προσφοράς του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω («ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, οι οποίες θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει:

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει, διακριτά:

• Να περιγράφονται τα στάδια και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των εμπειρικών αξιολογικών δεδομένων.
• Να περιγράφεται η μορφή (έντυπη και ηλεκτρονική, υπό τύπον ανοικτών δεδομένων) στην οποία τα δεδομένα αυτά θα καθίστανται στο ΚΕΜΕΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης.
• Να περιγράφεται η προτεινόμενη δομή και έκταση των κατά περίπτωση ενδιάμεσων εκθέσεων και της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης, ως τελικού παραδοτέου.
• Να περιλαμβάνονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα του επικεφαλής από πλευράς αναδόχου και των βασικών στελεχών που θα συμμετάσχουν στις επί μέρους δράσεις αξιολόγησης, από πλευράς αναδόχου.
• Να τεκμηριώνεται η προηγούμενη συναφής εμπειρία του αναδόχου, με αναφορά σε συγκεκριμένες δράσεις και (όπου υφίσταται) με την υποβολή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή συναφούς προϋπηρεσίας.

2. Οικονομική Προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν.
B.  Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

• δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή.

5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:
• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ΔηµόσιαΟικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύµβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανοµής της αµοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, µεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.
• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.
• Ορίζεται ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νοµικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.).

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εµπειρίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκώνσυγχρηματοδοτούμενων έργων.  

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης.

Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούµενη υπηρεσία και είδος.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προµήθειας των υπηρεσιών.

Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως και 15.12.2016, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΚΩΛΕΤΣΗ Σπυρίδων, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00 - 13.00, στο τηλέφωνο 2107481630 (εσωτ. 342).

 

funding

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020023 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας /Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon