Αθήνα 24 Αυγούστου 2017

Απαντήσεις στις Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την υπ'αριθμό Α.Π. 1278/3/11 με ΑΔΑ Ω337ΟΠ9Δ-ΕΦΦ και ΑΔΑΜ 17PROC001736536 201-07-21 Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας" στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Δράσης υπ 'αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο "Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας" δίνονται εδώ.

Αναλυτικά η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού επισυνάπτεται εδώ

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon