Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας διοργανώνει το 2ο Ετήσιο Συνέδριο στο πλαίσιο της Δράσης: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – ΕΥΖΣ 2017».


Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την 19η και 20η Δεκεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α., επί της Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα (κτήριο π. Σ.Α.Ε.Α.). 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε θέματα ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα στο τρέχον γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο και η διατήρηση συστηματικής επικοινωνίας και δημοσιοποίησης των δράσεων του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την ενημέρωση των λειτουργών, διαχειριστών και παρόχων υπηρεσιών ζωτικής σημασίας. Το συνέδριο έχει στόχο να αναδείξει θέματα ασφάλειας όλων των τύπων υποδομών από νεοφανείς κινδύνους και απειλές, με έμφαση, αν και όχι αποκλειστικά, στις υποδομές ενέργειας και μεταφορών. Προτεραιότητα στο θεματικό περιεχόμενο του συνεδρίου αποδίδεται στην προτυποποίηση των σχεδίων ασφάλειας για τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των φορέων, τον ολιστικό σχεδιασμό της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών έναντι πολλαπλών κινδύνων (all hazards approach) και τις επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας των ΥΖΣ στην ομαλή κοινωνική ζωή. Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί για το συνέδριο η ανάδειξη και η διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης δευτερογενών επιπτώσεων που οφείλονται στην πολυπλοκότητα της διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης των υπηρεσιών και των ετερογενών δικτύων διαφορετικών ΥΖΣ. 

Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί μέρος της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας η οποία περιλαμβάνει μια σειρά επιμέρους συμπληρωματικών δράσεων και παραδοτέων με σκοπό να επιτευχθεί ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας για τις Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.), το οποίο θα προέλθει από τη συντονισμένη και διαρκή συνεργασία των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών με τους λειτουργούς και υπεύθυνους Ασφάλειας των Υ.Ζ.Σ.

Το συνέδριο απευθύνεται σε λειτουργούς κρίσιμων υποδομών, στελέχη οργανισμών από τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, κ.λπ. ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων και οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που εμπλέκονται στην προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας (δημόσιοι φορείς ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων) και υπεύθυνοι ασφάλειας υποδομών.

 

 

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2014-2020) 

2 
   Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon