Ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων – Δημοκρατικός διάλογος – Ανοιχτές Κοινωνίες

 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο λειτουργίας του Θεματικού Άξονα Κοινωνικής Πολικής και Προληπτικής Ασφάλειας, υλοποιεί ως Συντονιστής το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο «I_do: a youth-led alliance, building @ctive Roma citizens» (Μια συμμαχία νέων για τη δημιοργία ενεργών Ρομά πολιτών) / REC Programme 2014 – 2020).

Σκοπός του Έργου Ι_do είναι η ενίσχυση και προώθηση της ισότιμης συμμετοχής νέων Ρομά στο δημόσιο βίο, μέσω της παροχής ειδικών γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και ενεργού πολιτειότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Έργο επιμερίζεται στους ακόλουθους, λειτουργικά αλληλένδετους άξονες:

α. Έρευνα πεδίου σε τρεις (3) Περιφέρειες της Ελλάδας (Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία) με σκοπό τη διακρίβωση αναγκών των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων Ρομά, σε θέματα ενεργού πολιτειότητας.

β. Πεντάμηνη εκπαίδευση τριάντα τριών (33) νέων Ρομά, κατόχων τουλάχιστον απολυτηρίου Β/θμιας εκπαίδευσης, σε θέματα λειτουργίας και διακυβέρνησης οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σεμιναριακή υποστήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση και ενδυνάμωσή τους για την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

γ. Λειτουργία μιας Ψηφιακής Συνέλευσης Νέων, με τη συμμετοχή των εκπαιδευμένων νέων Ρομά και την υποστήριξη είκοσι δύο (22) αιρετών και μη στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη δημιουργία και παρουσίαση δέκα (10) Αναφορών Πολιτικής σχετικά με ζητήματα που αφορούν τοπικές κοινωνίες, από τους εκπαιδευμένους νέους Ρομά, σε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας.

Ειδική πρόβλεψη στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Ι_do είναι η δημιουργία ενός Διαπεριφερειακού Δικτύου Συμμάχων, αποτελούμενο από νομικά και φυσικά πρόσωπα (Αρχές, φορείς και συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, Εθνικές Αρχές, Υπηρεσίες, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, ειδικούς εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένους επιστήμονες), με σκοπό την υποστήριξη των δράσεων των Έργου. Προς επίρρωση της συμμετοχής σε αυτό το δίκτυο προβλέπεται η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Διαπεριφερειακής Συμμαχίας Ι_do, το οποίο μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης του Έργου (έναρξη εργασιών Ψηφιακής Συνέλευσης) έχει υπογραφεί από περισσότερα από εκατό τριάντα (130) φυσικά πρόσωπα και εκπροσώπους Υπηρεσιών, Αρχών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Αποβλέποντας στην ενθάρρυνση των νέων Ρομά που συμμέτεχουν στο Έργο, ως ελάχιστη ανταμοιβή στην προσπάθεια που κατέβαλαν και καταβάλλουν, το ΚΕ.ΜΕ.Α. δώρισε επτά (7) ατομικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε επτά (7) νέες και νέους που προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και διακρίθηκαν για την υποδειγματική συνέπειά τους στη διάρκεια της πεντάμηνης εκπαίδευσής τους.

Η τελετή παράδοσης των υπολογιστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α., την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

Τους υπολογιστές παρέδωσαν στις νέες και στους νέους Ρομά ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Παναγιώτης Τρυφιάτης, η Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) κα Γεωργία Γκόνου, ο κ. Αθανάσιος Χούπης, Δημοσιογράφος ΕΡΤ, οι κ.κ. Αθανασία Σιαπέρα και Μανώλης Ράντης, Συντονιστές του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά / Ειδικοί Εμπειρογνώμοντες ΚΕ.ΜΕ.Α. σε θέματα κοινωνικής ένταξης και σχεδιασμού πολιτικών ένταξης και η Συντονίστρια του Θεματικού Άξονα Κοινωνικής Πολιτικής & Προληπτικής Ασφάλειας ΚΕ.ΜΕ.Α. κα Έλλη Χριστούλα.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν σχετικής πρότασης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., φορέα εταίρου της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του Έργου Ι_do, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας δώρισε επίσης δώδεκα (12) ατομικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ισάριθμες/ους νέες και νέους που συμμετέχουν στο Έργο και προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, επιβραβεύοντας τη συνέπεια και την προσπάθειά τους.

 

eu

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

1     2     3
             
4     5     7
             
6     8     9

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon