Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διαρθρώνεται σε τέσσερις Τομείς.

Ειδικότερα:  

 

Τομέας Μελετών, Ερευνών και Τεκμηρίωσης  

Έργο του Τομέα είναι:  

Η εκπόνηση μελετών, σε στρατηγικό ιδίως επίπεδο, για θέματα και ζητήματα που αφορούν στην πολιτική ασφάλειας.

Η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και άλλους ημεδαπούς Φορείς για τα ως άνω θέματα ή ζητήματα.

Η εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων Κρατών ή Διεθνών Οργανισμών.

Η ανάπτυξη συνεργασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Κέντρα και Ιδρύματα, Κοινωνικούς, Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).

Η υποστήριξη των διαδικασιών διασυνοριακής συνεργασίας.

Η οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων.

Η δημοσίευση ερευνητικών και γενικότερα επιστημονικών πορισμάτων και συναφών έργων.

Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η παροχή πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων σε θέματα ασφάλειας Η εκπόνηση πιστοποιημένων μελετών σε τέτοια θέματα.

Η πιστοποίηση διαδικασιών, μελετών, σχεδίων για την ασφάλεια φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.    

 

Τομέας Αντεγκληματικής Πολιτικής  

Έργο του Τομέα είναι:  

Η μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών-ποσοτικών μεταβολών της εγκληματικότητας στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και της γεωγραφικής κατανομής της, όπως και ο σχεδιασμός μεθόδων και πρακτικών, στην άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής.

Η υποβολή προτάσεων για την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, με τις συνταγματικές αρχές, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.

H ανάπτυξη συνεργασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Κέντρα και Ιδρύματα, Κοινωνικούς, Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) για θέματα που αφορούν τις δράσεις του.

Η υποστήριξη των διαδικασιών διασυνοριακής συνεργασίας.

Η οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων.

Η δημοσίευση ερευνητικών και γενικότερα επιστημονικών πορισμάτων και συναφών έργων.    

 

Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας & Επικοινωνίας  

Έργο του Τομέα είναι:  

H συνεργασία με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς φορείς του τομέα της Ασφάλειας.

H συνεργασία με εγχώρια Επιστημονικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ασφάλειας.

Η συνεργασία σε Διεθνές επίπεδο αναφορικά με την Ασφάλεια Μεγάλων Γεγονότων.

Η συνεργασία με αντίστοιχα Εθνικά και Διεθνή Fora.    

 

Τομέας Τεχνολογίας και Συστημάτων  

Έργο του Τομέα είναι:  

Η παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων των συστημάτων ασφαλείας και η αξιολόγηση των νέων επιτευγμάτων στο χώρο αυτό.

Η διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε χώρες του Εξωτερικού και σε διεθνείς Οργανισμούς.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon